Rechten omtrent persoonsgegevens

Recht op informatie en recht op inzage van uw gegevens U kan ons verzoeken om meer informatie betreffende onze verwerkings-activiteiten en over de gegevens die we over u bijhouden.
Recht op verbetering van onjuiste of onvolledige gegevens U kan ons verzoeken om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te verbeteren of te vervolledigen.
Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens (‘recht om vergeten te worden’) Op schriftelijk verzoek, zullen wij uw persoonsgegevens wissen: indien ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt; of indien de verwerking uitsluitend gebaseerd was op uw toestemming; of indien u redelijke gronden heeft om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; of indien de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn; of indien de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bij wijze van uitzondering, kunnen wij weigeren om uw gegevens te wissen (i) om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie te kunnen uitoefenen; (ii) om een wettelijke verplichting na te komen; of (iii) voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
Recht op beperking van de verwerking U heeft het recht om de beperking van de verwerking te verkrijgen indien één van de volgende situaties van toepassing is: gedurende een periode die ons in staat stelt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, indien deze betwist wordt; of indien u ons hierom verzoekt, in plaats van de verwijdering van de gegevens; of indien wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of wanneer u bezwaar gemaakt heeft tegen een verwerking die gebaseerd is op onze gerechtvaardigde belangen.
Recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (kosteloos) U heeft te allen tijde het recht om omwille van uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gebaseerd is op onze “gerechtvaardigde belangenafweging”. In zulk geval zullen wij deze gegevens niet langer verwerken tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Wanneer persoonsgegevens verwerkt worden voor direct marketing doeleinden, heeft u te allen tijde het recht om hiertegen bezwaar te maken of uw toestemming terug in te trekken. U heeft ook het recht om niet te worden onderworpen aan profiling voor marketing doeleinden.
Recht op overdraagbaarheid van gegevens In sommige gevallen heeft u het recht om uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm, en heeft u het recht om die gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen. Dit recht geldt: indien de verwerking berust op de rechtsgrond van de toestemming of op de noodzakelijkheid voor de uitvoering van een contract; en indien de verwerking via geautomatiseerde methodes wordt verricht.